Avatar of Huỳnh Bảo Trâm

Huỳnh Bảo Trâm

Content Marketing Excutive

15/11/1997
baotramhuynh.fingo@gmail.com
091xxxx341

Giới thiệu

Tôi tên là Huỳnh Bảo Trâm, tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Tài chính Hồ Chí Minh với kinh nghiệm hai năm làm việc tại vị trí Content Writing và hiện đang là Content Marketing Excutive tại Fingo Việt Nam.

Học vấn

Kinh tế - Tài chính Tp.HCM

(2018-2022)
Kinh doanh quốc tế