Lưu ý: xin đọc những điều khoản này trước khi sử dụng trang web.

TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN.

Quy định chung

Định nghĩa:

“Khách hàng” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang www.fingo.vn dưới mọi hình thức.

“Fingo” là Công ty TNHH Fingo, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên.

“Trang web” là trang web www.fingo.vn , bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của Fingo.

“Điều khoản” là những điều kiện và điều khoản mà người truy cập trang www.fingo.vn cần phải tuân theo.

Với tư cách là khách hàng (được định nghĩa sau đây),bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi sử dụng (a) các websites và các tên miền (bao gồm trang web, tên miền chính, tên miền phụ và các phần phụ khác), (b) bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp bởi Fingo.vn (sau đây gọi là FINGO) và (c) các phần mềm (được định nghĩa sau đây, mà sẽ gọi chung là “Dịch vụ”) của chúng tôi. Công ty TNHH FINGO VIỆT NAM sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của bạn, trong điều kiện không thay đổi bất kỳ điều khoản và điệu kiện nào dưới đây, hoặc các quy tắc điều hành, thủ tục, chính sách khác mà có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung và công bố trên trang FINGO.

Nếu như không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra, vui lòng không sử dụng dịch vụ. Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi (I) trên một sự kiện dựa vào thoả thuận bằng văn bản được ký giữa bạn và đại diện chính thức của FINGO, hoặc (II) bởi FINGO theo như quy định tại mục 2 dưới đây.

Chỉnh sửa – FINGO có quyền bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi hoặc bổ sung, bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này để cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chứng tỏ bạn đồng ý với những điều khoản sửa đổi, nếu như không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Ngôn ngữ – Chúng tôi cung cấp các bản dịch của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ quy định, chính sách và thủ tục nào được cập nhật trên website bằng các ngôn ngữ khác nhau nhằm thuận tiện cho bạn khi sử dụng. Tuy nhiên phiên bản tiếng Việt của Điều khoản Sử dụng này sẽ được ưu tiên sử dụng trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào với các bản dịch khác.

Việc sử dụng dịch vụ của bạn

CÁC DỊCH VỤ – FINGO cung cấp cho bạn quyền (không độc quyền, không được chuyển nhượng, không cấp phép) để truy cập và sử dụng dịch vụ với một mục đích duy nhất là tìm kiếm những sản phẩm tài chính phù hợp nhất với điều kiện của mình. Thông tin của bạn được đăng ký trên trang web trong trường hợp (i) phù hợp với Điều khoản Sử dụng này, và (ii) trong phạm vi cho phép của tất cả các luật và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Như đã nói ở trên, bạn sẽ không và không cho phép bất cứ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp : (i) sửa đổi, sao chép hoặc tạo ra các dẫn xuất của bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc nội dung trang web (như định nghĩa dưới đây), (ii) đảo ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn hoặc cấu trúc, trình tự và tổ chức của tất cả hoặc một phần của các dịch vụ (ngoại trừ việc hạn chế này không được quy định trong các mức độ hạn chế về kỹ thuật đảo ngược bị cấm bởi luật pháp địa phương) ; (iii) thuê, cho thuê, bán lại, phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ cho chung dịch vụ, hoặc các mục đích thương mại (trừ các mục đích thương mại hạn chế về thu lệ phí đăng ký sự kiện thông qua các trang web với tư cách nhà tổ chức, phù hợp với Điều khoản Sử dụng này); (iv) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hay nhãn trên hoặc trong các Dịch vụ hoặc trang web nội dung, hoặc (v) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá hoại các dịch vụ.

Nội dung

Nội dung trang web – Bạn đồng ý rằng tất cả các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, các yếu tố thiết kế, đồ họa, hình ảnh và nội dung khác (gọi chung là “Nội dung”), có trong hoặc gửi qua dịch vụ hoặc có sẵn của FINGO liên quan đến dịch vụ (gọi chung là “nội dung trang web”) được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác. FINGO có thể sở hữu các nội dung trang web hoặc các phần của nội dung trang web có thể được cung cấp cho FINGO thông qua thỏa thuận với các bên thứ ba. Trừ khi được cho phép bởi FINGO bằng văn bản hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng chức năng dự định của các Dịch vụ, bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung trang web, hoặc gửi bất kỳ nội dung trang web trên bất kỳ trang web khác hoặc trong một môi trường máy tính nối mạng với mục đích nào. Tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của FINGO. Bạn sẽ sử dụng nội dung trang web chỉ với mục đích được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này và bất kỳ luật lệ và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Các quyền lợi không công nhận ở đây đều được bảo vệ.

Nội dung của bạn – Mục đích chính của FINGO là giới thiệu và kết nối giữa con người trong môi trường kinh doanh. Do đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông tin do bạn cung cấp cho FINGO (bao gồm nội dung được cung cấp tại Trang web) (ban đầu và / hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu FINGO, và được cung cấp/chia sẻ cho bên thứ ba.

Quản lý

Các hạn chế – Bạn hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung trong bất cứ hình thức nào mà bạn cung cấp hoặc thông qua các dịch vụ. Điều này áp dụng cho cả người tham gia và người sử dụng các dịch vụ khác. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

Chỉnh sửa/ngừng dịch vụ

FINGO có quyền chỉnh sửa hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn quyển sử dụng của bạn bất cứ lúc nào có hoặc không có nguyên nhân mà không cần đưa ra thông báo trước. Bạn đồng ý rằng FINGO không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng sử dụng các dịch vụ.

Khước từ đảm bảo

Fingo không hứa hẹn mọi thứ về dịch vụ của mình, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, những bảo đảm thương mại, quyền sở hữu, vi phạm hay điều chỉnh cho một mục đích cụ thể. fingo không bảo đảm rằng :

Fingo không hứa hẹn mọi thứ về dịch vụ của mình, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, những bảo đảm thương mại, quyền sở hữu, vi phạm hay điều chỉnh cho một mục đích cụ thể. fingo không bảo đảm rằng : (i) các dịch vụ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn, (ii) dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, hoặc không có lỗi, (iii) kết quả nhận được từ việc sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) toàn bộ các dịch vụ (hoặc bất cứ phần nào) sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc (v) mọi lỗi trong dịch vụ sẽ được sửa chữa. fingo không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ, hành động hoặc không hành động của bất kỳ người sử dụng nào. ngoài ra, fingo không liên kết với, và không có cơ quan hay có quan hệ với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng cùng với các dịch vụ (bao gồm nhưng không hạn chế mọi dịch vụ fpm), fingo không có trách nhiệm và từ chối tất cả trách nhiệm phát sinh từ các hành vi hoặc thiếu sót của mọi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó. điều nêu trên tuyên bố sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm của luật pháp. mặc dù đã nói ở trên, bạn có thể báo cáo các hành vi vi phạm của người sử dụng, người tham gia, không phải ngân hàng/dịch vụ tài chính và / hoặc bên thứ ba liên quan đến trang web hoặc bất kỳ dịch vụ với fingo. fingo có thể tuỳ ý điều tra yêu cầu bồi thường và có hành động cần thiết.

Bảo mật

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp hoặc FINGO thu thập trong quá trình kết nối với các dịch vụ được quản lý bởi Chính sách bảo mật của FINGO, mà tại đây được đưa vào tài liệu tham khảo của Điều khoản Sử dụng này. FINGO khuyến cáo bạn nên xem lại chính sách bảo mật kỹ càng. Đặc biệt, nên lưu ý rằng FINGO có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến người dùng phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật cho mục đích thực hiện các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm đến. Hơn nữa, bất kỳ thông tin được gửi hoặc cung cấp bởi bạn đến các Dịch vụ có thể truy cập công khai và/hoặc chia sẻ, cung cấp cho bên thứ ba. Bạn nên tự bảo vệ thông tin riêng tư hoặc những thông tin quan trọng với bạn. FINGO không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ thông tin nào như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thư điện tử hoặc các thông tin khác được truyền qua Internet hay bất kỳ mạng khác mà bạn có thể sử dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trên các dịch vụ, thông tin này có thể được công khai và/hoặc chia sẻ, cung cấp cho bên thứ ba. FINGO không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các hành vi của bạn hoặc bất kỳ người dùng khác (cho dù là nhà tổ chức, người tham gia, không phải nhà tổ chức hoặc bất kỳ ai khác) sử dụng dịch vụ.

Thông báo

Thông báo cho bạn có thể được gửi thông qua email hoặc đường bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ lưu trữ của FINGO. Dịch vụ cũng có thể cung cấp thông báo về những thay đổi trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc liên kết để thông báo cho bạn về các dịch vụ.

Hành vi vi phạm: Xin vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các điều trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này qua email đến support@fingo.vn

Luật áp dụng và thẩm quyền

Các điều khoản sử dụng này được điều chình và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến Trang web sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải thiện chí Nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về sự tranh chấp phát sinh mà vẫn không được giải quyết, mỗi bên có thể đưa vụ việc tranh chấp đó ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) để giải quyết. Bên thua kiện sẽ chịu toàn bộ chi phí khác liên quan mà bên thắng kiện phải bỏ ra để theo đuổi vụ kiện.

Hiệu lực từng phần

Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản này sẽ có hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

Back to top